Література на допомогу бібліотекарю навчального закладу

І. Комплектування та облік бібліотечних фондів

Інструкція з обліку документів, що знахо¬дяться в бібліотечних фондах: Затверджена на¬казом Міністерства культури і туризму Украї¬ни 03.04.07 року № 22 [Тексті // Шкільна бі¬бліотека плюс. - 2007. - № 15-16. - С 23-26.

Інструкція з обліку основних засобів та ін¬ших необоротних активів бюджетних уста¬нов / Затверджена Держказначейством Укра¬їни від 17.07.2000 р [Текст] // Законодавство

— бібліотекам України. — Вин. І, ч.2. — К.,

2001. - С 68-85.

Інструкція про організацію передачі та об¬міну документами між бібліотеками Украї-ни: Затверджені наказом Міністерства куль¬тури і мистецтв України від 18.07.96 р. № 385 [Текст] // Законодавство — бібліотекам Укра¬їни. - Вил. і. - К.. 2000. - С 172-174.

Інструкція про порядок доставки, комплек¬тування та облік навчальної літератури: За¬тверджена Міністерством освіти України від 15.06.95 року № 1/9-217 [Текст] // Інформа¬ційний збірник Міністерства освіти України.

- 1995. -№ 15. - С 26-31.

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Затверджена наказом Державного каз¬начейства України та Міністерства економі¬ки України від 10.08.2001 № 142/181 [Текст] // Офіційний вісник України. - 2001. — № 38 -С 159-165.

М ате р і а л ь н а в ід п о в і дал ь н і ст ь б і бл і оте ч н и х працівників: Кодекс законів про працю Украї¬ни [Текст] // Шкільна бібліотека плюс. - 2005. -№ 12. - С 2.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів: Затверджено на¬казом Міністерства культури і туризму Украї¬ни від 27 березня 2008 року № 321 /0/016/ -08 л [Текст] // Шкільна бібліотека плюс. - 2008. -' № 17. - С 9-12.

Облік фондів шкільної бібліотеки [Текст]

// Ситник Г. Шкільна бібліотека і бібліотечні технології: Практичний посібник для шкіль¬них бібліотекарів. — Рівне, 1997. — С 11-14.

Селіверстова К.Т. Читацькі потреби як ви¬значальний фактор профілізації фондів сучас¬ної бібліотеки Сучасний читач і бібліотека: Збірник наукових прань [Текст] — К.: ДРБ, 199!. - С 12-17.

Соломка В.А. Як приймати та оцінюва¬ти нові документи, подаровані бібліотекам [Текст] // Шкільна бібліотека плюс. - 2004. -№ 24. -С2-3.

Терентии В.ИҐ. Библиотечный фонд: Учебное пособие [Тексті - М.: МГУКИ, 2001. - 176 с

II. Зберігання документів у бібліотечномуфонді

Інструкція про порядок застосування в бі¬бліотеках України грошової застави за осо¬бливо цінні книги та об'єкти користування [Текст] // Шкільна бібліотека плюс. — 2005. -№ 15-16.' - С 2.

Загальнодержавна програма збереження та використання об'єктів культурної спадщи¬ни на 2004-2010 роки: Затверджено Законом України від 20 квітня 2004 року №5 1692 — IV (витяг) [Тексі] // Шкільна бібліотека плюс. — 2005. - МЬ 6. - С 5-6.

Полька Н., Платонова А. Гігієнічні вимоги до підручників у системі професійно-технічної освіти [Текст] // Професійно-технічна освіта. - 2008. - №2. - С 22-23.

Програма збереження бібліотечних та ар¬хівних фондів на 2000-2005 роки: Затвердже¬на Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.1999р. № 1716 [Текст] // Бібліотечна планета, 1999. - № 4. - С 4-5.

III. Перевірка бібліотечного фонду

Інструкція з обліку основних засобів бю¬джетних установ: Затверджена наказом Голо¬ви, управління Держказначейства України, Мі¬ністерства економіки України та Держкомста-ту України від 02.12.97р. № 124/136/71 [Текст] // Офіційний вісник України. - 1998. - Чис¬ло 2. - С 223-232.

Інструкція про організацію передачі та об¬міну документами між бібліотеками Украї-ни: Затверджена наказом Міністерства куль¬тури і мистецтв України від 18.07.96 р. № 885 [Текст] // Законодавство — бібліотекам України: Довідкове видання. Випуск 1. - К., 2000.

- С 172-175.

Інструкція про перевірку бібліотечного фонду бібліотеками науково-дослідної уста¬нови Національної академії наук України від 06.02.97 р. [Текст] // Організація роботи бі¬бліотеками науково-дослідної установи НАН України: Збірник документів. Випуск 1. - К., 1997. - С 30-35.

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджет-них установ: Затверджена наказом Держказ-начейства України та Міністерства економі¬ки України від 10Д)8.2001р: № 142/181 [Текст] // Офіційний вісник України. - 2001. - № 38.

- С 159-165. . --..

IV. Опрацювання документів та організація довідково-бібліографічного апарату

Алфавитно-предметный указатель к систе¬матическому каталогу: Пособие для библио¬текарей [Текст] /Т.П. Мишина, Р.С. Арбеко-ва. О.А. Барсукова и др. — М.: Книга, 1981.

- 160 с.

ГОСТ 7.1: 2006 " Бібліографічний запис. Бі¬бліографічний опис. Загальні вимоги та скла¬дання" [Текст].

Библиотечные каталоги: Учебник для библиотечных факультетов институтов куль-тур, пед. институтов и университетов [Текст] / Под ред. Г.И. Чижковой. — 2-е изд., перераб. и доп. - М: Книга, 1977. - 303 с.

Васильченко М.П. Бібліотечні фонди: На¬вчальний посібник [Текст] / М.П. Василь-ченко, Н.М. Кушнаренко, В.А. Мільман. — Харків: Основа, 1993. —- 150 с

Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги: На¬вчальний посібник [Текст] / Е.Т. Карачинська, В.К. Удалова. — Харків: Основа, 1992. - 160 с

Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова об¬робка документів: Підручник [Текст] - К.: Ві-кар. 2003. - 328 с - (Вища освіта XXI століття).

Организация фондов и каталогов школьных библиотек по таблицам ББК: Методические рекомендации [Текст] — М.. 1987. ~ 76 с.

Систематический каталог: Практическое по¬

собие [Текст] /Сост. З.Р. Сукйасянг. -... М.: Кн.

палата, 1990. - 181 с.

Сокальський О.С. Бібліотечні фонди і ката¬логи [Текст] / О.С. Сокальський, СМ. Тамм, В.М. Туров. - К.: Вища шк„ 1971. -363 с.

Справочник библиографа [Текст] / научные редакторы А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. - СП б: Профессия, 2002. - 527 с. - (Библиотечка).

Сукиасян З.Р. Паспортизация каталогов и картотек [Текст] //' Библиотека. — 2001. — № 8.-С 52-53.

Хавкина Л,Б. Авторские таблицы: Двузначные [Текст] — 24-е изд. — М.: Кни¬га. 1986.- 22 с.

Шве нова-Водка Г.М. Вступ до бібліогра¬фознавства: Навчальний посібник [Текст) — К.: Кондор, 2004. - 216 с.

Эйдельман Б.Ю. Библиотечная классифика¬ция и систематический каталог: Учебное по¬собие для библиотечных факультетов инсти¬тутов и университетов [Текст] — М.: Книга. 1977. - 311 с.

V.Бібліографічна та інформаційна робота

Библиографическая работа в библиотеке: Организация и методика [Текст] / Под ред. О.П. Коршунова. - К: Книга, 1990. - 255 с.

Пльманова Л.В. Спільна робота шкільних і дитячих бібліотек України. [Текст] // Бібліо¬тека. Наука: Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. Впп. j."- К., 1999. - С 274-277.

Диомидова Т.Н. Библиография: Обший курс [Текст]. - М.: Кн. палата, 199!.- 241с.

Колосай Л.А. Технології бібліотечно-інформаційної діяльності шкільної бібліоте¬ки: Консультація [Текст] /,/Джерело пед. май¬стерності. Шкіл, б-ка: Наук.-метод. Бюлетень. Вип. Н> 4 (24), - X., 1999. - С 19-24.

Ситник Г.Г. Шкільна бібліотека і бібліотеч¬ні технології: Практичний посібник для шк. бібліотекарів [Текст] — Рівне, 1997. — 200 с

VI.Бібліотечне обслуговування користувачів Типові правила користування бібліотеками

України: зі змінами і допов.: Затверджено На¬ казом М-ва культури і мистецтв України від

25.05.2001р. № 319 і зареєстровано у Міністер¬ стві юстиції України 22.06.2001р. № 538/5729

|Текст[ // Бібліотечна планета. — 2002. — №

Цін форм, бюлетень). ; С 1-3

Справочник библиотекаря |Текст] / научный редактор А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. — 3-е из¬дание, переработанное и дополненное. - СП б: Профессия, 2006. -.496 с. - (Библиотека).

VII.Планування та звітність

Справочник библиотекаря [Текст] / научный редактор А.Н. Ванеев, В.А, Минкина. - 3-е из¬дание, переработанное и дополненное. - СП б: Профессия. 2006. - 496 с. - (Библиотека).

На допомогу шкільним бібліотекарям: Мето¬дичні рекомендації / Управління освіти Львів¬ської облдержадміністрації [Текст] — Львів, 2000. - 40 с

Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України. Вип.; Нормування праці: Збірник до¬кументів / НАН України. НБУВ; Уклад. Т.Л. Кулаковська [Текст] — К., і 999. - 30 с

Орієнтовний перелік звітної документа¬ції шкільної бібліотеки [Текст] // Ситник Г. Шкільна бібліотека і бібліотечні технології. — Рівне. 1997. - С 94.

Планування роботи шкільної бібліотеки [Текст] //Джерело педагогічної майстерності. Шкільна бібліотека: Науково-методичний бю¬летень. Випуск 4. - Харків, -1999. С 121-129.

Типові норми часу на основні процеси бі¬бліотечної роботи: затв. наказом Міністер-ства культури і туризму України від 29.12.08 № 1631/0/16-08 // Шкільна бібліотека. Плюс.

- 2009. - № 7.

VIII. Атестація та оплата праці бібліотечних працівників

Атестація бібліотекарів та медичних праців¬ників закладів освіти [Текст] / О.Є. Кононенко, загальна редакція Л.Д. Покроєвої // Управ¬ління школою. ~ 2008. — № 1. —30-й внесок.

- С 16-1 ~ 16-2.

Атестація бібліотечних працівників [Текст] // Шкільна бібліотека плюс. — 2005. - № 24.

- С 2.

Зміни в оплаті праці бібліотекарів [Текст] // Шкільна бібліотека плюс. — 2005. - № 4.

- С 3-8.

Лесковець С Умови прані й заробітна плата

бібліотекарів загальноосвітніх навчальних за¬

кладів [Текст] // Шкільна бібліотека плюс. -

2008. - № 3..... С 2.

Лист Міністерства освіти і науки України "Методичні рекомендації питань порядку фор¬мування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів" від 19 червня 2001 р. №1/9-234 [Текст].

Лист Міністерства освіти і науки Украї¬ни "Про внесення змін і доповнень до Мето-

дичних рекомендацій із питань порядку фор¬мування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів" від 10 серпня 2001 р. № 1/9-282 [Текст].

Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо порядку оплати прані бібліотечних працівників" від 29 серпня 2006 р. № 1/9-549 [Текст].

Наказ Міністерства культури і мистецтв "Про затвердження Довідника кваліфікацій-них характеристик професій працівників". Ви¬пуск 81. [Текст] //' Культура та мистецтво. — 2000. - № 168.

Оплата праці шкільного бібліотекаря [Текст] /7 Зарплата і праця. — 2002. - № 22. — С.11.

Положення про атестацію бібліотечних пра¬цівників навчальних закладів м. Славутича: Протокол засід. наук.-метод, ради КОЇПОПК від 15 квіт 2004 р. № 39: (Зі змінами та допов. відповідно до наказу відділу освіти від 19 лис-топ. 2007 р. № 180) // Нормативно-правова база у сфері бібліотечної справи / Славутиц. асоц. шкіл, бібліотекарів. — Режим доступу: http://sasl.at.ua/load/4-1 -0-11. — Назва з екрану.

Положення про проведення атестації пра¬цівників підприємств, установ організацій та закладів галузі культури: Наказ Міністерства культури і туризму України 16.07.2007 № 44 [Текст) //' Шкільна бібліотека плюс. - 2007. -№ 20. ~С 3-5.

Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних біблі¬отек [Текст] // Шкільна бібліотека плюс. — 2005. - № 4. - С 2.

Про впорядкування умов оплати праці пра¬цівників культури на основі єдиної тарифної сітки: Наказ Міністерства культури та туризму України [Текст] // Шкільна бібліотека плюс.

- 2005. - № 23. - С 2-8.

Про затвердження Порядку виплати допла¬

ти за вислугу років працівникам державних і

комунальних бібліотек (зі змінами, внесени¬

ми згідно з Постановою Кабінету Міністрів

України від 09.04.2005 року № 267 (267-2005-

п) [Текст] // Управління школою. — 2008. -

№ 1 (193). '■.. 30-й внесок. -"'С 16-15 - 16-16.

Умови праці бібліотекарів шкіл та її опла¬та [Текст] // Освіта України. - 2006. - № 24.

- С 4-5.

Збереження книжкових фондів шкільних бібліотек

Фонди бібліотек – унікальна частина будь-якої загальнонаціональної культурної спадщини, найцінніше джерело та інформаційний ресурс.

Бібліотечний світ України представлений близько 45 000 книгозбірень із безцінними колекціями, близько 70 000 фахівців бібліотечної справи.

Незважаючи на повсякденні труднощі, здійснюється перехід бібліотек на новітні інформаційні технології, що значно розширює їхні можливості.

Питання збереження бібліотечного фонду завжди були на порядку денному, як багатогранна проблема та доленосна функція бібліотек. Так, цінні практичні поради щодо збереження бібліотечного фонду можна запозичити в підручниках таких відомих бібліотекознавців як Л.В. Хавкіна, Ю.В. Григорьєв, Ю.Столяров, В.Дригайло, Л.Дубровіна.

Збереження фондів бібліотеки – це безперервний процес, який починається з моменту надходження документів і триває протягом усього періоду їх використання та зберігання. Тобто, збереження фондів – це цілий комплекс заходів, а саме:

● Нормативно-правові документи .Виховання у учнів бережливого ставлення до книги

● Технологічні процеси:

- Моделювання;

- Комплектування;

- Облік;

- Обробка;

- Розміщення.

● Режим збереження

- Світовий

- Температурний

- Біофактори

● Санітарний захист

- Профілактичні заходи

- Санітарні дні